คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการตรวจสอบ
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนายเกรียง ยรรยงดิลก เป็นกรรมการ ตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอใน การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ศรีตรัง

โดยมีนายวิทวัส กรุงแทนเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ