คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ศรีตรัง

โดยมีนายวิทวัส กรุงแทนเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ