คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายเกรียง ยรรยงดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ

นายเกรียง ยรรยงดิลก เป็นกรรมการ ตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอใน การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ศรีตรัง

โดยมีนายวิทวัส กรุงแทนเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ