กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

  1. สอบทานและประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทำการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยคำนึงถึงผลงานและการปฏิบัติงานของกรรมการท่านนั้น
  3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นประจำทุกปี
  4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ความเป็นอิสระทางความคิด
  • ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
  • ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
  • การให้เวลา และความมุมานะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ