คณะกรรมการ

เกี่ยวกับเรา

 

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 27 ธันวาคม 2536
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเคมี Queen Elizabeth’s College, University of London
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth’s College, University of London
ประวัติการอบรม ไม่มี
การทำงานปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. ไทยเทค
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Sri Trang International
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
 • กรรมการ Sri Trang Indochina
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2556 - 2560 กรรมการ Sri Trang Ayeyar
 • 2542 - 2560 กรรมการ บจ. ที.อาร์.ไอ โกลบอล
 • 2532 - 2560 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2530 - 2536 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
 • 2528 - 2530 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ยางไทยปักษ์ใต้

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 21 กันยายน 2560
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2558
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Chartered Director Class ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
 • ที่ปรึกษา บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. บ้านปูอินฟิเนอร์จี
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง
 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
 • 2558 - 2559 กรรมการ องค์การสวนพฤกศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • 2558 ประธานกรรมการ บจ. ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น
 • 2557 - 2558 รองประธานกรรมการ บจ. ไปรษณีย์ไทย
 • 2554 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ไปรษณีย์ไทย

นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 27 ธันวาคม 2536
ประวัติการศึกษา
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 66/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • ประธานสภาธุรกิจยางอาเซียน
 • กรรมการบริหาร บจ. ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
 • นายกสมาคมยางพาราไทย
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
ประวัติการทำงาน
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2557 - 2559 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2557 - 2558 อนุกรรมาธิการการจัดการองค์กร คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2551 - 2557 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2551 - 2555 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 • 2533 - 2547 กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์
 • 2551 - 2553 รองประธานสภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย
 • 2551 - 2553 ประธานคณะทำงานสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 • 2530 - 2536 กรรมการ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

นายกิติชัย สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 10 เมษายน 2538
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 67/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอำนวยการ บมจ. ศรีตรัง (สาขากรุงเทพฯ)
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Sri Trang Indochina
 • กรรมการ Sri Trang International
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Sri Trang Ayeyar
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2530 - ปัจจุบัน บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2531 - 2549 ผู้จัดการบมจ. ศรีตรัง สาขากรุงเทพฯ
 • 2527 - 2530 ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารซิตี้แบงค์

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 34 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2553
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน และการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, The University of Reading, United Kingdom
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 85/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตร FSD 26/2014 Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
 • กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์
 • นายกสมาคมถุงมือยางไทย
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Sri Trang USA, Inc.
 • กรรมการ Sri Trang Ayeyar
 • กรรมการ PT Sri Trang Lingga
ประวัติการทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน นายกสมาคมถุงมือยางไทย
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2560 - ปัจจุบัน บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2551 - 2554 แผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

นายลี พอล สุเมธ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 28 มิถุนายน 2553
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ International Institute for Management Development, Lausanne สวิสเซอร์แลนด์
 • Bachelor of Commerce University of New South Wales, Sydney ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรม
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานการตลาด บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. ไทยเทค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • ประธานกรรมการ Sri Trang International
 • ประธานกรรมการ PT Star Rubber
 • ประธานกรรมการ PT Sri Trang Lingga
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
 • กรรมการ Sri Trang Indochina
 • กรรมการ Sri Trang Ayeyar
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการสายงานการตลาด บมจ. ศรีตรัง
 • 2531 - 2546 Global Market Director, ELDERS Finance/ DRESDNER Bank
 • 2526 - 2530 โปรแกรมเมอร์ Macquarie Bank
 • 2525 โปรแกรมเมอร์ Custom Credit Corporation
 • 2522 - 2524 โปรแกรมเมอร์ Computer Installation Development

นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2557
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ DCP 195/2014
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ SFE 24/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันทางการเงิน โดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ.ศรีตรัง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • CFO - สายธุรกิจยางธรรมชาติ บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ PT Sri Trang Lingga
ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน CFO - สายธุรกิจยางธรรมชาติ บมจ.ศรีตรัง
 • 2553 - 2560 บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2544 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ศรีตรัง
 • 2535 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

นายหลี่ ซื่อเฉียง

กรรมการ

อายุ 46 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2557
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา Business Management, Shanghai University, China
 • ปริญญาตรี สาขา Business English, Qingdao University, China
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 125/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป Shi Dong Shanghai
 • กรรมการ Sri Trang International
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
 • 2555 - ปัจจุบัน รองประธานสมาคมยางพาราจีน
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป Shi Dong Shanghai
 • 2547 - 2553 ที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัทศรีตรังในประเทศจีน
 • 2545 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก Qingdao Sentaida Rubber Co., Ltd.
 • 2543 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายยางธรรมชาติ Sinochem International Corp. (Qingdao office)
 • 2540 - 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Qingdao Tizong Rubber Tyre Co., Ltd

นายเฉลิมภพ แก่นจัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2558
ประวัติการศึกษา
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 132/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Strategic Innovation Management Training Program ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ.ศรีตรัง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานการผลิต บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานการผลิต บมจ. ศรีตรัง
 • 2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานการผลิต บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2541 - 2548 ผู้จัดการโรงงาน บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2537 - 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานน้ำยาง บมจ.ศรีตรัง

นายเกรียง ยรรยงดิลก

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 80 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 25 มกราคม 2543
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีตรัง
 • ประธานกรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4250
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. เจ เอ็ม พี กรุ๊ป (1993)
 • กรรมการ บจ. มาร์ช ออโต้ 2010
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มาร์ช ออโต้ 2010
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ เอ็ม พี กรุ๊ป (1993)
 • 2547 - 2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
 • 2528 - 2541 สรรพากรจังหวัด, สรรพากรพื้นที่, สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร
 • 2511 ผู้ตรวจการตรี สำนักงานสรรพากร จังหวัดภูเก็ต
 • 2508 ราชการชั้นตรี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นายสมัชชา โพธิ์ถาวร

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประวัติการศึกษา
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 75/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามม. 41 แห่ง พ.ร.บ. สปสช. 2545 ประจำจ.พังงา
 • 2558 - ปัจจุบัน อกพ. ศอ.บต. สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ศรีตรัง
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีตรัง
 • 2549 - 2551 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
 • 2549 - 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา
 • 2546 - 2547 ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
 • 2543 - 2545 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และ รองผอ.ศูนย์อำนวยการจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย
 • 2540 - 2543 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ จังหวัดตรัง
 • 2539 - 2540 ปลัดจังหวัด
 • 2527 - 2539 นายอำเภอ
 • 2512 - 2526 ปลัดอำเภอ

พลเอก ธนสร ป้องอาณา

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 8 กรกฎาคม 2562
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556
 • เสนาธิการทหารบก ร.ร. เสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) / วิศวะเครื่องกล ร.ร.นายร้อย จปร.
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ None
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ None
ประวัติการทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค
 • 2559 - 2560 ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย
 • 2558 - 2559 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
 • 2557 - 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย
X