คณะกรรมการ

เกี่ยวกับเรา

 

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 27 ธันวาคม 2536
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเคมี Queen Elizabeth’s College, University of London
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth’s College, University of London
ประวัติการอบรม ไม่มี
การทำงานปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. ไทยเทค
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Sri Trang International
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
 • กรรมการ Planet Earth Capital Pts., Ltd.
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ศรีตรัง
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Planet Earth Capital Pts., Ltd.
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Investments
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang Indochina
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang International
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์
 • 2547 - 2563 กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
 • 2532 - 2562 กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2556 - 2560 กรรมการ Sri Trang Ayeyar
 • 2553 - 2555 กรรมการ Tai Yang Investment Pte. Ltd.
 • 2542 - 2560 กรรมการ บจ. ที.อาร์.ไอ. โกลบอล
 • 2530 - 2536 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
 • 2528 - 2530 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ยางไทยปักษ์ใต้

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 21 กันยายน 2560
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2558
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Chartered Director Class ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง
 • รองประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
 • ที่ปรึกษา บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • ที่ปรึกษา บจ. บ้านปู อินฟิเนอร์จี
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. มี แอนด์ มิวสิค
 • กรรมการอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2562 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง
 • 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • 2561 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บจ. บ้านปูอินฟิเนอร์จี
 • 2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
 • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง
 • 2560 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
 • 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บจ. มี แอนด์ มิวสิค
 • 2559 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
 • 2558 – 2559  กรรมการ องค์การสวนพฤกศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • 2558 ประธานกรรมการ บจ. ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น
 • 2557 – 2559  รองประธานกรรมการ บจ. ไปรษณีย์ไทย
 • 2554 – 2557  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ไปรษณีย์ไทย

นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 69 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 27 ธันวาคม 2536
ประวัติการศึกษา
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 66/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • กรรมการบริหาร บจ. ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCo) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายกสมาคมยางพาราไทย
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
ประวัติการทำงาน
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมยางนานาชาติ (IRA)
 • 2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 2560 - ปัจจุบัน คณะอนุญาโตตุลาการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
 • 2558 - ปัจจุบัน คณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ ยางพารา กรมศุลกากร
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCOs)
 • 2555 - ปัจจุบัน นายกสมาคมยางพาราไทย สมาคมยางพาราไทย
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) การยางแห่งประเทศไทย
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ Trade Environment สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย
 • 2555 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก (กลุ่มยางพารา) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • 2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • 2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิตและส่งออกพืชเกษตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2564 กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • 2563 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2560 - 2563 ประธานสภาธุรกิจยางอาเซียน
 • 2559 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2559 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2557 - 2558  อนุกรรมาธิการการจัดการองค์กร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2551 - 2557 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2551 - 2555 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 • 2551 - 2553 รองประธานสภา สภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย
 • 2551 - 2553 ประธานคณะทำงานสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม IMT-GT Business Council
 • 2533 - 2547 กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์
 • 2530 - 2536 กรรมการ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

นายกิติชัย สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 10 เมษายน 2538
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 67/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการอำนวยการ บมจ. ศรีตรัง (สาขากรุงเทพฯ)
 • ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Sri Trang International
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Sri Trang Ayeyar
ประวัติการทำงาน
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บมจ. ศรีตรัง
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ บมจ. ศรีตรัง (สาขากรุงเทพฯ)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang Ayeyar
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Investments
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang International
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • 2547 - 2563 กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
 • 2532 - 2562 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2531 - 2549 ผู้จัดการ บมจ. ศรีตรัง (สาขากรุงเทพฯ)
 • 2527 - 2530 ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาซิตี้แบงค์

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 36 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2553
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน และการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, The University of Reading, United Kingdom
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 85/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตร FSD 26/2014 Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • นายกสมาคมถุงมือยางไทย
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
 • กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ Sri Trang USA
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ Sri Trang Ayeyar
 • กรรมการ PT Sri Trang Lingga
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
 • 2561 - ปัจจุบัน นายกสมาคมถุงมือยางไทย สมาคมถุงมือยางไทย
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ Sri Trang Ayeyar
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ Sri Trang USA
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ PT Sri Trang Lingga
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • 2559 - 2562 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2551 - 2554 แผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

นายวิชญ์พล สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 34 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี Business Administration (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 172/2020 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการ Sri Trang USA
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. ร่วมทุนยางพาราไทย
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว รับเบอร์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Sri Trang USA
ประวัติการทำงาน
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศรีตรัง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang USA Inc.
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ร่วมทุนยางพาราไทย
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หน่ำฮั่ว รับเบอร์
 • 2562 - 2563 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ศรีตรัง
 • 2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ศรีตรัง
 • 2559 หัวหน้าฝ่ายการตลาด บมจ.ศรีตรัง

นายลี พอล สุเมธ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 28 มิถุนายน 2553
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ International Institute for Management Development, Lausanne สวิสเซอร์แลนด์
 • Bachelor of Commerce University of New South Wales, Sydney ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรม
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ.ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานการตลาด บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. ไทยเทค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ Sri Trang International
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ PT Star Rubber
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ PT Sri Trang Lingga
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
 • กรรมการ Sri Trang Ayeyar
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการสายงานการตลาด บมจ. ศรีตรัง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ Sri Trang International
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang Ayeyar
 • 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ PT Star Rubber
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Investments
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ PT Sri Trang Lingga
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์
 • 2531 - 2546 Global Market Director ELDERS Finance / DRESDNER bank
 • 2526 - 2530 โปรแกรมเมอร์ Macquarie Bank
 • 2525 โปรแกรมเมอร์ Custom Credit Corporation
 • 2522 - 2524 โปรแกรมเมอร์ Computer Installation Development

นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / CFO

อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2557
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ DCP 195/2014
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ SFE 24/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 หัวข้อ “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ.ศรีตรัง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ PT Sri Trang Lingga
ประวัติการทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. ศรีตรัง
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ PT Sri Trang Lingga
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • 2560 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2544 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ศรีตรัง
 • 2535 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

นายเฉลิมภพ แก่นจัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2558
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 132/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Strategic Innovation Management Training Program ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ.ศรีตรัง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานการผลิต บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานการผลิต บมจ. ศรีตรัง
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หน่ำฮั่ว
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • 2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานการผลิต บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2541 - 2548 ผู้จัดการโรงงาน บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2537 - 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานน้ำยาง บมจ. ศรีตรัง

นายเกรียง ยรรยงดิลก

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 82 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 25 มกราคม 2543
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีตรัง
 • ประธานกรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
 • ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4250
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. เจ เอ็ม พี กรุ๊ป (1993)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
  • 2562 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง
  • 2562 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
  • 2553 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
  • ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4250
  • 2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. เจ เอ็ม พี กรุ๊ป (1993)
  • 2543 - 2562 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง
  • 2553 - 2562 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
  • 2553 - 2562 กรรมการ บจ. มาร์ช ออโต้ 2010
  • 2547 - 2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
  • 2528 - 2541 สรรพากรจังหวัด, สรรพากรพื้นที่, สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร
  • 2511 ผู้ตรวจการตรี สำนักงานสรรพากร จังหวัดภูเก็ต
  • 2508 - 2511  ผู้ตรวจบัญชีตรี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นายสมัชชา โพธิ์ถาวร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 77 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประวัติการศึกษา
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 75/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ศรีตรัง
 • 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีตรัง
 • 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
 • 2558 - ปัจจุบัน  ประธานอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามม. 41 แห่ง พ.ร.บ. สปสช. 2545 ประจำจ.พังงา กระทรวงสาธารณสุข
 • 2558 - 2562 อกพ. ศอ.บต. สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2554 - 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
 • 2549 - 2551 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
 • 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา
 • 2545 - 2546 ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
 • 2543 - 2545 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และ รองผอ.ศูนย์อำนวยการจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย
 • 2540 - 2543  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง
 • 2539 - 2540  ปลัดจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
 • 2527 - 2539  นายอำเภอ กระทรวงมหาดไทย
 • 2512 - 2526 ปลัดอำเภอ กระทรวงมหาดไทย

พลเอก ธนสร ป้องอาณา

กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 8 กรกฎาคม 2562
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556
 • เสนาธิการทหารบก ร.ร. เสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) / วิศวะเครื่องกล ร.ร.นายร้อย จปร.
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค
 • 2559 - 2560 ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย
 • 2558 - 2559 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
 • 2557 - 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 2 เมษายน 2564
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท : Master of Art (History, Philosopy and Politics), Macquarie University, Australia
 • ปริญญาตรี : รัฐศาสตบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม ไม่มี
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - 2555 เอกอัคราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 • 2555 - 2558 เอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • 2558 - 2561 เอกอัคราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • 2561 - 2563 เอกอัคราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธ์รัสเซีย
X