คณะกรรมการ

เกี่ยวกับเรา

 

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 27 ธันวาคม 2536
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก (PHD) สาขาเคมี Queen Elizabeth’s College, University of London
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth’s College, University of London
ประวัติการอบรม ไม่มี
การทำงานปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่วรับเบอร์
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
 • กรรมการ บจ. ที.อาร์.ไอ. โกลบอล
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Sri Trang International
 • กรรมการ PT Sri Trang Lingga
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • กรรมการ PT Star Rubber
 • กรรมการ Sri Trang Indochina
ประวัติการทำงาน
 • 2530 - 2536 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
 • 2528 - 2530 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ยางไทยปักษ์ใต้

นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 27 ธันวาคม 2536
ประวัติการศึกษา
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 66/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่วรับเบอร์
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • กรรมการ บจ. ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ
 • นายกสมาคมยางพาราไทย
 • อนุกรรมาธิการศึกษาผลผลิตทางการเกษตร คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมาธิการการจัดการองค์กร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ PT Sri Trang Lingga
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai
ประวัติการทำงาน
 • 2551 - 2557 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2551 - 2555 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา
 • 2551 - 2553 รองประธานสภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย
 • 2551 - 2553 ประธานคณะทำงานสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม สภาธุรกิจ IMT - GT
 • 2530 - 2536 กรรมการ บจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

นายกิติชัย สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป

อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 10 เมษายน 2538
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 67/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ Sri Trang Indochina
 • กรรมการ Sri Trang International
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Sri Trang USA, Inc.
ประวัติการทำงาน
 • 2531 - 2538 ผู้จัดการสาขา บมจ. ศรีตรัง
 • 2527 - 2530 ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารซิตี้แบงค์

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 30 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2553
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน และ การตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, The University of Reading, United Kingdom
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 85/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตร FSD26/2014 Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์
 • กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2551 - 2554 แผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

นายลี พอล สุเมธ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานการตลาด

อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 28 มิถุนายน 2553
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ International Institute for Management Development, Lausanne สวิสเซอร์แลนด์
 • Bachelor of Commerce University of New South Wales, Sydney ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรม
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานการตลาด บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • ประธานกรรมการ Sri Trang International
 • กรรมการ PT Star Rubber
 • กรรมการ Shi Dong Investments
 • กรรมการ Shi Dong Shanghai
 • กรรมการ PT Sri Trang Lingga
 • กรรมการ Sri Trang USA, Inc.
 • กรรมการ Sri Trang Indochina
ประวัติการทำงาน
 • 2531 - 2546 Global Market Director, ELDERS Finance/ DRESDNER bank
 • 2526 - 2530 โปรแกรมเมอร์ Macquarie Bank
 • 2525 โปรแกรมเมอร์ Custom Credit Corporation
 • 2522 - 2524 โปรแกรมเมอร์ Computer Installation Development

นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

อายุ 46 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2557
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 195/2014 (DCP195/2014)
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ.ศรีตรัง
 • ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ศรีตรัง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2544 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ศรีตรัง

นายหลี่ ซื่อเฉียง

กรรมการ

อายุ 42 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2557
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขา Business Management, Shanghai University, China
 • ปริญญาตรี สาขา Business English, Qingdao University, China
ประวัติการอบรม ไม่มี
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการ บมจ. ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ
 • กรรมการ และ ผู้จัดการทั่วไป Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd
 • กรรมการ Sri Trang International
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - 2553 ที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัทศรีตรังในประเทศจีน
 • 2545 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก Qingdao Sentaida Rubber Co., Ltd.
 • 2543 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายยางธรรมชาติ Sinochem International Corp. (Qingdao office)
 • 2540 - 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Qingdao Tizong Rubber Tyre Co., Ltd

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 27 ธันวาคม 2536
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน Indiana University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน Indiana University สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 27/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 8/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 3/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 33/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 5/2001 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ.ศรีตรัง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เออาร์ไอพี
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซ อิท
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2542 - 2554 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
 • 2542 - 2551 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง
 • 2540 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายเกรียง ยรรยงดิลก

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 76 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 25 มกราคม 2543
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 11/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีตรัง
 • ประธานกรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ศรีตรัง
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4250
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. เจ เอ็ม พี กรุ๊ป(1993)
 • กรรมการ บจ. มาร์ช ออโต้ 2010
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2547 - 2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
 • 2528 - 2541 สรรพากรจังหวัด, สรรพากรพื้นที่, สรรพากรภาค 3 กรมสรรพากร
 • 2511 ผู้ตรวจการตรี สำนักงานสรรพากร จังหวัดภูเก็ต
 • 2508 ราชการชั้นตรี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นายสมัชชา โพธิ์ถาวร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประวัติการศึกษา
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร DAP 75/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ.ศรีตรัง
 • กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรัง
 • กรรมการสรรหา บมจ.ศรีตรัง
 • กรรมการพิจาณาค่าตอบแทน บมจ.ศรีตรัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2549 - 2551 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
 • 2549 - 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา
 • 2546 - 2547 ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
 • 2543 - 2545 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และ รองผอ.ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย
 • 2540 - 2543 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ จังหวัดตรัง
 • 2539 - 2540 ปลัดจังหวัด
 • 2527 - 2539 นายอำเภอ
 • 2512 - 2526 ปลัดอำเภอ

นายเฉลิมภพ แก่นจัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 45 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2558
ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการวิทยาลัยการอาชีพ
ประวัติการอบรม ไม่มี
การทำงานปัจจุบัน
 • ผู้จัดการสายงานการผลิต บจ. รับเบอร์แลนด์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ
 • กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์
 • กรรมการ บจ. หน่ำฮั่วรับเบอร์
 • กรรมการ บจ. อันวาร์พาราวูด
 • กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
 • กรรมการ บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2541 - 2548 ผู้จัดการโรงงาน บจ. รับเบอร์แลนด์
 • 2537 - 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานน้ำยาง บมจ.ศรีตรัง

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ 21 กันยายน 2560
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Chartered Director Class ปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การทำงานปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ.ศรีตรัง
 • ที่ปรึกษา บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ที่ปรึกษา บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในประเทศ ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในต่างประเทศ ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น
 • 2557 - 2558 รองประธานกรรมการ บจ. ไปรษณีย์ไทย
 • 2554 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไปรษณีย์ไทย
X