กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

  1. กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  3. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลในทางปฏิบัติ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
  4. ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
  6. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบรายงานตามความเหมาะสม