คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน