คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน