คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน