คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวธัญญ์รวี ฐานนท์วรพงษ์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด