กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อย

 

ณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดัง

ชื่อ ตำแหน่ง
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล กรรมการบรรษัทภิบาล
นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมีนายภาณุพงศ์ สิรโยภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน