คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โดยมีนายภาณุพงศ์ สิรโยภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน