กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง