นโยบายที่สำคัญ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด
 

แนวปฏิบัติในการการกำกับดูแลและควบคุม
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด
 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด
 

นโยบายบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด
 

นโยบายและแนวการปฏิบัติการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ดาวน์โหลด
 

นโยบายสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ

ดาวน์โหลด
 

นโยบายการวิจัยและพัฒนา

ดาวน์โหลด
 

นโยบายมาตรการคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด
 

นโยบายมาตรการการรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลด
 

นโยบายภาษี

ดาวน์โหลด
 

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดาวน์โหลด
 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

ดาวน์โหลด
 

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด
 

นโยบายสำหรับองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ FSC

ดาวน์โหลด
 

นโยบายการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด