นิยามคณะกรรมการอิสระ

กฎบัตร

 

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้งของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรสบุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และบิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่ รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
 6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
 7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และบิดา มารดา ทำงานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และบิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรง ตำแหน่งกรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน
 9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ.ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามทิศทาง หรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ
 13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
 14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้กับบริษัทฯ ต่อไปแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี เนื่องจากท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติหรือเหตุอันใดที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และในอดีตที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งการเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาได้เป็นอย่างดี โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์และธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ