กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

  1. กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้
  3. ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตอบสนอง และติดตามผล
  5. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัทฯ
  7. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน ตามที่เห็นสมควร