กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. ช่วยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลด้านการเงินและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอ)
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบมจ. ศรีตรัง
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบมจ. ศรีตรัง
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  1. (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บมจ. ศรีตรัง
  2. (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บมจ. ศรีตรัง
  3. (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
  4. (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  5. (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  6. (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  7. (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  8. (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของ บมจ. ศรีตรัง
 8. สอบทานแผนการตรวจสอบ (audit plans) ขอบเขตการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบที่รวบรวมโดยผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก
 9. สอบทานความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ของ บมจ. ศรีตรัง ให้แก่ผู้สอบบัญชี
 10. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (รวมถึงนโยบายป้องกันความเสี่ยง) และดูภาพรวมของกระบวนการ และการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะได้ลดและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่รับได้ตามที่คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง กำหนด
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ