กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
  2. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ