กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. ทบทวนนโยบายและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
  2. ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องบริหารความเสี่ยงขององค์กร
  3. กำกับดูแลประเมินความเสี่ยง และอนุมัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงานหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง