กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตร

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
  2. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ