นโยบายบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการ

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีความพร้อมรับมือต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ์ บริหารจัดการ การปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ, เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ, สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างบูรณาการ สนับสนุนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

ความเสี่ยง หมายถึง “เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงาน ทำให้ กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด”

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง “กระบวนการในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ STA กำหนดขึ้น ให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ”

  1. เพื่อนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ
  2. เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงาน
  3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. เพื่อให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความสามารถในการปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
  5. เพื่อให้มีการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนักการเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ