นโยบายบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการ

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีความพร้อมรับมือต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ์ บริหารจัดการ การปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ, เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ, สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างบูรณาการ สนับสนุนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

ความเสี่ยง หมายถึง “เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงาน ทำให้ กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด”

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง “กระบวนการในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ STA กำหนดขึ้น ให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ”

 1. เพื่อนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ
 2. เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงาน
 3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เพื่อให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความสามารถในการปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 5. เพื่อให้มีการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนักการเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารของ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 1. บริษัทกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
 2. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการสำคัญของบริษัทที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 3. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการบูรณาการ ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ
 4. บริษัทส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
 5. พนักงานงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม และวัดผลการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เหมาะสม