นโยบายบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการ

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีความพร้อมรับมือต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ์ บริหารจัดการ การปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ, เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ, สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน เป็นวัฒนธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างบูรณาการ สนับสนุนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

ความเสี่ยง หมายถึง “เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงาน ทำให้ กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด”

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง “กระบวนการในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ STA กำหนดขึ้น ให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ”

 1. เพื่อนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ
 2. เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงาน
 3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เพื่อให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความสามารถในการปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 5. เพื่อให้มีการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนักการเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ STA ยอมรับได้ในระดับองค์กร กำหนดขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ใช้ประกอบการประเมินและบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงใดก็ตามที่ได้รับการวิเคราะห์และประเมินแล้วพบว่า อาจส่งผลกระทบต่อ STA เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงนั้น ๆ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ออกได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้

 1. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านการเงิน – ยอมรับให้มีการสูญเสียเงิน หรือการลดลงของรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่เกินกว่าระดับที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินของ STA
 2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านการบรรลุเป้าหมายหลัก (สำหรับทุกสายงาน) ยอมรับให้มีการขยับลดลงจากเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่เกินกว่าระดับที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อสถานะการดำเนินงานของ STA
 3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป – ยอมรับให้มีการล่าช้า การลดลงของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การเกิดความผิดพลาด ในระดับเล็กน้อยระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อภารกิจงาน
 4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านชื่อเสี่ยง – ยอมรับข่าวสารในเชิงลบที่เกิดขึ้นในวงแคบหรือในท้องถิ่น และเกิดขึ้นในช่วงสั้น แต่ไม่ยอมรับข่าวสารในเชิงลบที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระและต่อเนื่อง จนเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงแก่สาธารณชนและความเชื่อมั่นในองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะคู่ค้าที่สำคัญและผู้ถือหุ้น
 5. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านความปลอดภัย – ยอมรับสถานการณ์อุบัติเหตุเล็กน้อย แต่ไม่ยอมรับอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่ออาการบาดเจ็บถึงขั้นพักงาน หรือสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะ หรือถึงแก่ชีวิต

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารของ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการ ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการสำคัญของ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ ที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของ STA
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ