ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด รับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ (AEO)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2531 คุณเอกมาศ พันธุ์วิชาติกุล ผู้จัดการกลุ่มงานนำเข้าและส่งออก ฝ่ายนำเข้าและส่งออก บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด เข้ารับใบรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ประจำปี 2561 ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้ตระหนักถึง การรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) การค้าระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS) โดยมี โครงการเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการนำเข้าและส่งออกตลอดเส้นทางของการขนส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ประมาณ 74 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ในฐานะสมาชิก WCO ได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ และเป็นการยกระดับการจัดอันดับการอำนวยความสะดวกการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ไปพร้อมๆ กัน

ซึ่งการเข้ารับมอบใบรับรองผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังเปรียบเสมือนอยู่ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานของ World Customs Organization (WCO) ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ยังคงมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจในตลาดนานาชาติเพื่อผลักดันตลาดยางพาราของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป