ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส รับรางวัลสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยแนวทาง 10 Packages

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส รับรางวัลสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยแนวทาง 10 Packages ดีมากระดับเขต จากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวอย่างองค์กรต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการดูแลพนักงานในองค์กร ซึ่งองค์กรต้องนำ 10 Packages ของกระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติและดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ Packages ได้เป็นอย่างดี ทำให้คนในองค์กรได้รับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง และสามารถตัดสินใจเลือกใช้ 10 Packages ในการนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเอง ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน