ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

STA ปลื้มคว้าคะแนนประเมิน CG 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นอกจากทำผลงานสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่นแล้ว ยังรักษามาตรฐานด้านการเป็นบริษัทที่กำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายองค์กรที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ล่าสุด ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA นำบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ ‘ดีเลิศ’ หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งเน้นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สมกับเป็นบริษัทชั้นนำตัวจริงที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก