ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว จัดโครงการ STA STEM STUDENTS

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการภายใต้โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบข่ายความคิด ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียน รู้จักศรีตรัง เรียนรู้องค์กรแห่งยางสีเขียว ฐานกิจกรรมต่างๆ และประดิษฐ์รถพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านแก้ง (พันธ์นุสสร), โรงเรียนเหล่ากกโก, โรงเรียนบ้านห้วย และโรงเรียนเขาสิงโต รวมทั้งสิ้น 76 คน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน