กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

STA รับมอบประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ได้รับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประเภท Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ได้รับรางวัลจากงาน Sustainability Disclosure Award ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด ด้วยระบบการบริหารที่มั่นคง การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทั้งยังร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถประเมินและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การยอมรับในระดับสากล