กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

กลุ่มบริษัทศรีตรัง รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ปะกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังเล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการ โดยมุ่งในการส่ง เสริมการสร้างอาขีพของผู้พิการมีให้รายได้ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ เพื่อสร้างความสุขและการร่วมกันของทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืน