กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดี” เพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.) และกลุ่มบริษัทศรีตรัง ณ ศูนย์รับซื้อวัตถุดิบนายูง ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

ในการจัดอบรมโดย วิทยากรจาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และผู้จัดการฝ่ายกิจการสังคม-CSR กลุ่มบริษัทศรีตรัง กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอนายูงและใกล้เคียง จำนวน 45 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องวิธีทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดี โดยใช้กรดฟอร์มิกซึ่งเป็นกรดที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยาง ความรู้เกี่ยวกับผลดี ผลเสีย ที่ได้จากผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการใช้กรดซัลฟูริคและกรดฟอร์มิก ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม มีการฝึกปฏิบัติ และคิดต้นทุนของการใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวน้ำยางเพื่อทำยางก้อนถ้วย ซึ่งพบว่าการทำตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีของสกย. ต้นทุนของการทำยางก้อนถ้วยใกล้เคียงกันกับการใช้กรดซัลฟูริค

ระหว่างอบรมได้รับเกียรติจากเกษตรอำเภอ ประธานกลุ่มสวนยางและฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ สาขาอุดรธานีเข้าร่วมให้ข้อคิดและพบปะพูดคุยกับเกษตรกรสวนยาง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของยางก้อนถ้วยที่ใช้ กรดซัลฟูริคมีผลเสียต่อการผลิตล้อรถยนต์อย่างไร เพื่อรณรงค์ให้เกษตรให้หันมาใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวยางก้อนถ้วย เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ใช้และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม