กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

คณะทำงานคณะทำงาน CSR บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ช่วยกันทาสีและส่งมอบถังขยะรีไซเคิลให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโคกเพชร ตามแผนชุมชนในโครงการศรีตรังจิตอาสา

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558 คณะทำงาน CSR บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด นำทีมโดยคุณชาตรี หนูเขียว ผู้จัดการโรงงาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับน้องๆนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกเพชร ตามโครงการศรีตรังจิตอาสา พัฒนาเพื่อน้อง ระหว่างการอบรมมีการให้น้องๆ ตอบคำถาม และ ฝึกคัดแยกขยะ รวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกันทาสีและส่งมอบถังขยะรีไซเคิลที่พนักงานฝ่ายวิศวกรรม ขอบริษัท ช่วยทำมาให้ นอกจากความรู้เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้ กับน้องๆ อีกด้วย