กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง รับประกาศเกียรติคุณ Good Labour Practice - GLP จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง สาขาสิเกา สาขาห้วยนาง สาขาบึงกาฬ และบริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพลส ทรานสปอร์ต จำกัด รับประกาศเกียรติคุณแสดงความมุ่งมั่นการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ ดี Good Labour Practice - GLP จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีตัวแทนกลุ่มบริษัทศรีตรังเข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน นับเป็นใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรติที่กลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับ ถือเป็นการตอกย้ำถึงการห่วงใย ใส่ใจ และมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน เพราะเรามุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคม