กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน “ความยั่งยืนในมิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหน้า” และแสดงเอกสารคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก องค์กรยูนิเซฟ และ สถาบันไทยพัฒน์ เข้าร่วมงานสัมมนาและแสดงเอกสารคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและ และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ กับ ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟประจำประเทศไทย อดีตนายกรัฐมนตรี ในงาน “ความยั่งยืนในมิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหน้า” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้ง 30 องค์กร