กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง เข้าร่วมกิจกรรม CSR Day program พร้อมสนับสนุนสิทธิเด็ก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ให้เกียรติมาจัดกิจกรรม CSR Day program ที่บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง โดยมีผู้เข้าร่วม Workshop จากตัวแทนทุกสาขาของโซนภาคใต้รวม 40 คน  ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการ Children’s Rights and Business Principles (CRBP) ระยะที่ 2  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการ 10 หลักการ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้  โดยเป็นแนวทางให้กับองค์กรใช้ในการประเมินมุมมองการดำเนินธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนสิทธิเด็ก ตามหลักศรีตรังที่มุ่งพัฒนา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัว ชุมชน และองค์กรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข