กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” รุ่นที่ 3

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี ในการจัดโครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2555 ณ. อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี