กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาค ใต้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และขาดความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้สามารถออกไป ประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง และสร้างครอบครัวได้