กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ธารน้ำใส บ้านคำเม็ก ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ตัวแทนคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม- CSR และพนักงานบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กับพี่น้องบ้านคำเม็กโนนทอง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ธารน้ำใส บ้านคำเม็ก ซึ่งเป็นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจ ศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์รวมใจ เพื่อความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ในด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน