กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง" รุ่นที่ 7 จ.นครพนม

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2557 ณ.อบต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โดยความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนครพนม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ในพิธีปิดโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ นายกอบต.โพนสวรรค์ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม

ในการอบรมครั้งนี้ทางกลุ่มบริษัทศรีตรังได้มีการประชาสัมพันธ์การเปิด ศูนย์รับซื้อวัตถุดิบยางก้อนถ้วย อ.ท่าอุเทน จ.พนครพนม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นำยางมาขายได้ง่ายขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าขน ส่งในการนำไปขายที่โรงงาน.