กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง"รุ่นที่ 8 จ.เชียงราย

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง" รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2557 ณ.เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย โดยความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเชียงราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม จากเทศบาลตำบลหงาว และปลัดเทศบาลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เจ้าหน้าที่สกย และพนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังเข้าร่วม.

ในการอบรมครั้งนี้ทางกลุ่มบริษัทศรีตรังได้มีการประชาสัมพันธ์การเปิด ศูนย์รับซื้อวัตถุดิบยางก้อนถ้วยที่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงรายและ ให้ความรู้เกี่ยวกับการขายยาง และแนวปฏิบัติของฝ่ายสรรหาวัตถุดิบที่ว่า "ยุติธรรม โปร่งใส มั่นใจได้" พร้อมทั้งเชิญชวนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าดูวิธีการรับซื้อยางในวันที่เปิดศูนย์ รับซื้อ ที่ ในวันที่ 14 ตุลาคม 57 ที่ผ่านมาด้วย