กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” รุ่นที่ 4

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.เลย ในการจัดโครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2555 ณ. บ้านนาซำแซง อ.วังสะพุง จ.เลย