Sterile Examination

ถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์

 

Sterile Examination

ถุงมือทางการแพทย์แบบปลอดเชี้อ เป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือที่ผ่านกรรมวิธีชายแสง GAMMA RAY ทำให้ถุงมือชนิดนี้มีความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความสะอาด และป้องกันการติดเชื้อเป็นพิเศษ อาทิเช่น ทำแผล เจาะคอ suction และผ่าตัดเล็ก เป็นต้น

Type

LATEX POWDEREDLATEX POWDER-FREENITRILE POWDER-FREE

Benefits

  • Length 240mm
  • Fingertips Textured
  • STERILE by GAMMA-RAY
  • Pack in STERILE paper