นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น

การกำกับดูแลกิจการ

 

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติด้านศีลธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. บุคคลากรในกลุ่มศรีตรัง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. บุคคลากรในกลุ่มศรีตรัง พึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น โดยให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานในองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ
  3. กลุ่มบริษัทศรีตรังให้ความคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
  4. กลุ่มบริษัทศรีตรังตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจในนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับบุคคลากรภายในองค์กร
  5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และอาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย