การกำกับดูแลกิจการ

 

นโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน


กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติด้านศีลธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี