นโยบายต่อต้านการคอรัปชัน

การกำกับดูแลกิจการ

 

นโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน


กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติด้านศีลธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. บุคคลากรในกลุ่มศรีตรัง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. บุคคลากรในกลุ่มศรีตรัง พึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานในองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ
  3. กลุ่มบริษัทศรีตรังให้ความคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
  4. กลุ่มบริษัทศรีตรังตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจในนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับบุคคลากรภายในองค์กร
  5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และอาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล
และควบคุม

ดาวน์โหลดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตาม