นโยบายสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

บริษัทในกลุ่มศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะทำงานด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS/ISO 14001) มาดำเนินการในองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการติดตามทบทวนผลการดำเนินการทุกปี ภายใต้คำขวัญที่ว่า

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมถนอมและรักษา ศรีตรังจะพัฒนา นำคุณค่าสู่สังคม

นโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงานลูกค้า ชุมชน สังคม และอนุชนรุ่นหลัง โดยบริษัทในกลุ่มศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินการดังนี้

ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ทำการป้องกัน ลดการเกิดของเสีย และสนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการตรวจและติดตาม

มุ่งเน้นอนุรักษ์ ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้งานเท่าที่จำเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ให้การศึกษา และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน รวมถึงผู้เข้ามาทำงานภายใต้องค์กรเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้มีความตระหนักและป้องกันปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เปิดเผยและเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน