เรายังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความเป็น “The Green Rubber Company” หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ที่ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่เป็นมิตรจริงใจ เข้าถึงง่ายให้ความสำคัญแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

การใช้กลยุทธ์การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆ กับการสร้างอาชีพพัฒนาสังคมและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านโครงการต่างๆและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

ด้านของการจัดซื้อวัตถุดิบยางพารา บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยาง การเปิดโอกาสให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ และยังคงมีการออกเยี่ยมผู้ส่งมอบวัตถุดิบ เพื่อให้ความรู้ด้านคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจยางพาราอย่างสม่ำเสมอ ปี 2558 เราได้เพิ่มโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดี และการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบคุณภาพยางก้อนถ้วย โดยใช้วิธีการทดสอบทางเคมีอย่างง่ายให้กับเกษตรกรและผู้ส่งมอบวัตถุดิบ

อีกหนึ่งความภูมิใจ คือ การที่เราได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล SET Sustainabiliry Awards ซึ่งเป็นอีกรางวัลที่สนับสนุนให้เห็นว่าการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 บริษัทให้สำคัญในเรื่องการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการจัดอบรมให้กับพนักงาน และการส่งเสริมให้ผู้ร่วมธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการทำโครงการ CSR-DIW Award ของกระทรวงอุตสาหกรรม อันจะเป็นส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ