ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจแปรรูปและส่งออกยางพาราจนสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำยางพาราระดับโลกในปัจจุบัน เราได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา จวบจนวันนี้เราได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของความยั่งยืนของธุรกิจ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในธุรกิจยางพาราในระดับสากล และพร้อมกับสานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกที่ว่าในทุกย่างก้าวของการเติบโตของของธุรกิจ เราต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม เราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบและมาตรฐานการค้าที่ยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อชาวสวนผู้ขายวัตถุดิบและลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบทุกด้านของการดำเนินธุรกิจที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการของความเป็น “GREEN” Natural Rubber อันได้แก่

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นที่การจัดระบบที่ให้ความสำคัญแก่โครงสร้างของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบกัน รวมถึงบทบาทในด้านชุมชนและสังคม

ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

บริษัทฯ ได้ขยายสายธุรกิจจนกระทั่งครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกสวนยาง จนกระทั่งการผลิตสินค้าสำเร็จรูป บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อสนองตอบต่อธุรกิจปลายน้ำที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างสูง ไม่ว่าธุรกิจการผลิตถุงมือที่ใช้ในทางการแพทย์ หรือการผลิตล้อรถยนต์ต่างๆ ซึ่งต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบนั้น ครอบคลุมถึง

เกษตรกรชาวสวนและพ่อค้ายางพารา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดซื้อยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ภายใต้การค้าขายอย่างยุติธรรม โปร่งใส มีหลักการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน และเก็บรักษายางอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของโรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพาราอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ ตลอดจนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสร้างสรรค์บริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย

เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง บริษัทฯ จึงยึดถือแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาดำเนินการ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติเพื่อลดการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวตั้งแต่การปลูกสวนยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มิเพียงแต่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมอมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดแนวปฏิบัติเพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของสังคมชุมชนรอบข้างที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่แล้ว ยังเป็นการช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงจัดให้ให้มีการฝึกอบรม มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

ยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฎิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎระเบียบของสังคมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้องและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจยัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย หรือก่อให้เกิดการผ่อนปรนทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมในระยะยาว

ปลูกฝังจิตสำนึกของความยั่งยืนให้แก่พนักงานในองค์กร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่สำคัญมาจากการปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานในทุกหน่วยงานและทุกระดับความรับผิดชอบ พนักงานทุกระดับต้องมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงมีจิตอาสาที่จะเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมธุรกิจให้ดีขึ้น ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดพลังงานต้นทุนสิ้นเปลือง และการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม มีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ หรือความขาดแคลนต่างๆในพื้นที่อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันให้คงอยู่ตลอดไป

Green Rubber

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานการมุ่งสู่ “บริษัท...ยางสีเขียว” เป็น 4 ด้าน คือ

 

ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products)

หมายถึงความมุ่งมั่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา จากวัตถุดิบยางพาราที่ปราศจากสิ่งเจือปนที่อาจเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภค

 

กระบวนการผลิตสีเขียว (Green Factory)

อันหมายถึงความความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลภายใต้กระบวนการผลิตที่ตั้งอยู่บนหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงงานมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

 

การสรรหาวัตถุดิบสีเขียว (Green Supply)

อันแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการผลักดันให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่สะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน และสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมกับเกษตรกรและคู่ค้าทุกราย

 

บริษัทสีเขียว (Green Company)

เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรซึ่งดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความโปร่งใส มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับเป็นองค์กรที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้เติบโตอย่างมั่นคง