ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

พิธีเปิดการทดลองผลิตยางแท่งมาตรฐาน(เอส.ที.อาร์) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ 4 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีพิธีเปิดการทดลองผลิตยางแท่งมาตรฐาน(เอส.ที.อาร์) โดยได้รับเกียรติ จากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไผ่และคณะ ผอ.โรงเรียนบ้านคำเม็ก ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ ตัวแทนจากชุมชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเริ่มผลิตยางแท่งมาตรฐาน(เอส.ที.อาร์)

ทางบริษัทฯได้มีการนำเสนอ VDO แนะนำกลุ่มบริษัทศรีตรัง ขั้นตอนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน มีการนำน้ำจากการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ 100% โดยไม่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ มีระบบบำบัดอากาศและวิธีการจัดการที่ช่วยลดผลกระทบเรื่องกลิ่นทั้งจากการขนส่ง และ การจัดเก็บวัตถุดิบยางก้อนถ้วยของบริษัทฯ ให้ลดน้อยที่สุด และสรุปปิดท้ายด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมย์ที่ดีในการเข้ามาดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพาราของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล(CEO)   ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแห่งยางสีเขียว และ การดำเนินตามกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตั้งอยู่บน หลักการ 5 ประการ คือ การกำกับดูกิจการที่ดี ใส่ใจกับห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ส่งมอบยางพารา จนถึงปลายน้ำ ซึ่งหมายถึง การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าที่ผลิตล้อรถยนต์ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตของโรงงานให้น้อยที่สุดและมีความปลอดภัยในการทำงาน สร้างความโปร่งใสในการดำเนินุรกิจ รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการปลูกฝังให้พนักงานเป็นคนดี มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา รวมไปถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่ตั้งอยู่