กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดกิจกรรมอบรม Green Ambassador ประจำปี 2559 และกิจกรรมประกวด “ STA CSR AWARD ”

ระหว่างวันที่10 – 11 พฤศจิกายน 2559  กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดกิจกรรมอบรม Green Ambassador ประจำปี 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยเชิญคุณไหมแพร  ศรีใส  โลเยน ผู้บริหารระดับสูง รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอิสดัสทรี จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการด้าน CSR  CSV และSDG แก่ผู้จัดการโรงงานและ Green Ambassadorตัวแทนพนักงานของแต่ละโรงงานเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงงานให้มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทยังมอบประกาศนียบัตรให้กับ Green Ambassador ทุกคนและจัดกิจกรรมการประกวด STA CSR AWARD 2016  โดย Green Ambassador  นำเสนอผลงาน  CSR ภายในปี 2559 ของแต่ละโรงงานเพื่อประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับอีกด้วย ตามนโยบายกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับพนักงานและชุมชนโดยปลูกฝังให้เห็นถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสุงสุดเพื่อชุมชนอย่าง