กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

ศรีตรังร่วมมือกับ สกย. จัดหลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง"

ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งที่ทุก องค์กรให้ความสำคัญ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนการขยายตัวของภาคธุรกิจ ดังนั้น จากกรอบดำเนินการ เรื่อง Green Supply ของบริษัทซึ่งหมายถึง การซื้อขายและจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ยุติธรรม การจัดหาวัตถุดิบที่สะอาด การส่งเสริมให้คู่ค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรและผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพารา ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณภาพวัตถุดิบและการ รณรงค์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจยางพารา บริษัทจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สกย. เพื่อจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง" ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพอย่าง ถูกต้อง เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ยืดอายุต้นยาง และเก็บเกี่ยวยางพาราให้ได้คุณภาพตามที่โรงงานต้องการ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ที่เกษตรกรยังขาดทักษะความรู้ ความชำนาญเรื่องการกรีดยาง