กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง"รุ่นที่ 5 จ.น่าน

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 ของปี 2557 แต่เป็นรุ่นที่ 5 ของโครงการ หลักสูตรนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.น้ำตกให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดอบรมและยังได้รับเกียรติจากท่านนายกอบ ต.และ ท่านรองนายกอบต.น้ำตก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง จ.น่าน มาร่วมงานพิธิเปิดและมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดโครงการ ในการอบรมนอกจากความรู้ที่ได้เพื่อประกอบอาชีพกรีดยางสำหรับเจ้าของสวนเอง และการรับจ้างกรีดยางแล้ว ทางกลุ่มบริษัทศรีตรังยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพยางก้อนถ้วยที่ดีที่ โรงงานต้องการและการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์ติดตั้งราง รับและถังเก็บน้ำจากยางก้อนถ้วยขณะขนส่ง เพื่อช่วยลดผลกระทบเรื่องกลิ่นและอุบัติเหตุบนถนนที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย