ติดต่อเรา

 
 

ศูนย์ซื้อ: ปากช่อง

114/2 ม.5 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: น.ส.วรรณา หวันบะหยอ เบอร์โทร: 089-4728980
 

ศูนย์ซื้อ: กาญจนดิษฐ์(เศษยาง)

101/1-4 ม.7 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: น.ส.ขวัญชนก คล้ายบุตร เบอร์โทร: 081-0839485
 

ศูนย์ซื้อ: ป่าบอน

414 ม.8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายปิยทัศน์ ทองปาน เบอร์โทร: 086-9670042
 

ศูนย์ซื้อ: มะนัง

เลขที่ 78 ม.10 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: เบอร์โทร:
 

ศูนย์ซื้อ: พัทลุง

106 ม.8 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายเดชมนตรี ส้มเกตุ เบอร์โทร: 088-8200338
 

ศูนย์ซื้อ: ทุ่งยาว

49/85 ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายสุรพล เสกสรรสุคติกุล เบอร์โทร: 089-8752123
 

ศูนย์ซื้อ: ทุ่งใหญ่

43/1 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: น.ส.กรรณิกา ศรีสุขใส เบอร์โทร: 085-7857431
 

ศูนย์ซื้อ: คลองท่อม

68/14 ม.1 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: น.ส.อัจฉรา เบ็ดเสร็จ เบอร์โทร: 093-7301928
 

ศูนย์ซื้อ: สาขากาญจนดิษฐ์(น้ำยาง)

101/1-4 ม.7 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวอรอุมา หลาหมัน เบอร์โทร: 088-3864400
 

ศูนย์ซื้อ: บ้านนาเดิม

73 ม.4 ต.บ้านนา  อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวรัตนา บุญญานนน์ เบอร์โทร: 081-5379189
 

ศูนย์ซื้อ: พุนพิน

เลขทึ่ 77/3 ม.3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายนันทโรจน์ ครรชิตานุรักษ์ เบอร์โทร: 087-6309980
 

ศูนย์ซื้อ: กระบุรี

79/2 ม. 7 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85000 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: คุณสนทยา วัดนครใหญ่ เบอร์โทร: 089-8733508
 

ศูนย์ซื้อ: ศูนย์ซื้อทับปุด

159/11 ม.6 ต.ทัปปุด อ.ทัปปุด จ.พังงา ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: คุณชุติมณฑ์ สอนแก้ว เบอร์โทร: 087-8920293
 

ศูนย์ซื้อ: ศูนย์ซื้อเคียนซา

219/3 ม.7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายพงค์ศักดิ์ ชูช่วย เบอร์โทร: 089-7247546
 

ศูนย์ซื้อ: หลังสวน-LTX

ม.13 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวอารีรัตน์ จีนจิ้ว เบอร์โทร: 095-2450883
 

ศูนย์ซื้อ: เทพา-LTX

ม.5 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: น.ส.เสาวคนธ์ บุญเรืองรุ่ง เบอร์โทร: 089-9765617
 

ศูนย์ซื้อ: จะนะ

99 ม.8 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: น.ส.ปรียานุช เจะโส๊ะ เบอร์โทร: 084-9975866
 

ศูนย์ซื้อ: ศูนย์ซื้อนราธิวาส

3/7 ม.8 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: น.ส สุไวบ๊ะห์ วาเฮงสา เบอร์โทร: 089-5977338,073-538167
 

ศูนย์ซื้อ: บางกล่ำ

ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: คุณวิไลรัตน์ ทักษินพงศ์ เบอร์โทร: 089-9757917
 

ศูนย์ซื้อ: ท่าข้าม

188 ม.8 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: คุณเตือนใจ ชูรัตน์ เบอร์โทร: 086-7488503
 

ศูนย์ซื้อ: ศูนย์ซื้อรามัน

6 ม. 3 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายพจน์ ยูโซะ เบอร์โทร: 084-9683788
 

ศูนย์ซื้อ: เซกา

113 ม.10 บ้านโนนจำปาทอง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชาติ ศรีวงษา เบอร์โทร: 082-1112193
 

ศูนย์ซื้อ: วาริชภูมิ

170 ม.17 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชาติ ศรีวงษา เบอร์โทร: 093-5417023
 

ศูนย์ซื้อ: ท่าอุเทน

60 ม. 6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายพนัส อินทนันท์ เบอร์โทร: 080-7558691
 

ศูนย์ซื้อ: หนองกุงศรี

219 ม. 3 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายวิทวัส แก้วนิล เบอร์โทร: 087-0720175
 

ศูนย์ซื้อ: เมืองเลย

244 ม.8 ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย 42100 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายอัครเดช มุ่งทา เบอร์โทร: 088-5524855
 

ศูนย์ซื้อ: ศูนย์บุณฑริก

345 ม.23 ต.ห้วยข่า  อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นายจิณณะ เดชสูงเนิน เบอร์โทร: 080-4630018
 

ศูนย์ซื้อ: ศูนย์ยโสธร

235 ม. 1 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก: นางนงลักษณ์ โขงรัมย์ เบอร์โทร: 089-63055414

No results found