นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการของความเป็น “GREEN” Natural Rubber

 1. G

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 2. R

  ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

 3. E

  การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย

 4. E

  ยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

 5. N

  ปลูกฝังจิตสำนึกของความยั่งยืนให้แก่พนักงานในองค์กร

สาส์นจากประธานกรรมการ

ภายใต้ความเป็น “The Green Rubber Company” หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ที่ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ผลิตสินค้าคุณภาพที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่เป็นมิตร จริงใจ เข้าถึงง่ายแล้ว เรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

อ่านต่อ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทในกลุ่มศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะทำงานด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS/ISO 14001) มาดำเนินการในองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการติดตามทบทวนผลการดำเนินการทุกปี


อ่านต่อ